Cancer

De forskellige befolkningsundersøgelser af sammenhængene mellem te og sundhed viser samlet, at tedrikning i højere grad er forbundet med nedsat risiko for hjerte-kar-sygdomme end for kræft (Thelle 1995). De seneste 10-15 år er der dog kommet en hel del forskningsresultater frem, der tyder på, at der muligvis kan være nedsat risiko for kræft i forbindelse med tedrikning.

 

Zheng m.fl. (1996) undersøgte sammenhængene mellem teforbrug og cancer hos 35.369 postmenopausale amerikanske kvinder. Oplysninger om tevaner og livsstilsfaktorer blev indsamlet i 1986, og sammenhængene med forekomsten af kræfttilfælde i deltagergruppen blev gjort op 8 år efter. Efter at have justeret for andre livsstilsfaktorer fandt man, at teforbrug var forbundet med en lavere risiko for alle kræftformer. Sammenhængen var dog ikke statistisk signifikant for kræft totalt set. Men for kræft i fordøjelseskanalen og urinvejene var der en signifikant beskyttende effekt af te. Kvinder, der drak mindst 2 kopper te pr. dag, havde 32% lavere risiko for kræft i fordøjelseskanalen.

 

Mendilaharsu m.fl. (1998) viste i et case-kontrol studie, at mandlige rygere, der drikker mindst 2 kopper te om dagen, har 66% lavere risiko for lungekræft. En finsk undersøgelse af Knekt m.fl. (1997) viste, at højt indtag af flavonoider var forbundet med lav risiko for lungekræft. Personer med højeste indtag havde 20% lavere risiko sammenlignet med personer med laveste indtag. Sammenhængen var stærkest hos personer under 50 år og hos ikke-rygere.

 

En meta-analyse fra 2008 viser, at indtagelse af både sort og grøn te er forbundet med nedsat risiko for lungekræft. Undersøgelsen inddrog 38 studier med i alt 59.041 testpersoner med lungekræft og 396.664 raske personer. Meta-analysen viste, at indtagelse af både sort og grøn te nedsatte risikoen for lungekræft med 22%, og at for kvinder alene var risikoen nedsat med 24%. Forskerne så også på sort og grøn te separat og fandt frem til, at grøn te nedsætter risikoen for lungekræft med 25% og sort te nedsætter risikoen med 18%. Undersøgelsen viser, at det ikke betyder det store, om man foretrækker sort eller grøn te, da begge er viser sig at have en betydelig indvirkning på en nedsat risiko for lungekræft (L. Wang m.fl. 2008).

 

Et hollandsk studie fra 2013 undersøgte sammenhængen mellem indtagelse af sort te og nedsat risiko for fremskreden prostatakræft hos 58.279 mænd. Fra perioden 1986 til 2003 blev 3.362 af testpersonerne diagnosticeret med prostatakræft hvoraf 1.164 af dem var fremskreden (stadie 4-5) prostatakræft. Mange studier viser, at flavonoider fra sort te indeholder antioxidanter og har anti-inflammatoriske egenskaber, og det hollandske studie demonstrerede, at mænd, der drak fem eller flere kopper sort te om dagen, havde 33% nedsat risiko for stadie 4 prostatakræft sammenlignet med de mænd, der drak en eller færre kopper sort te om dagen (MS. Geybels m.fl. 2013). Studiet viser, at fem eller flere kopper sort te om dagen kan nedsætte risikoen for fremskreden prostatakræft med en tredjedel.

 

Amerikansk forskning fra 2007 viser, at der er en mulig sammenhæng mellem sort te og nedsat risiko for æggestokkræft. Studiet undersøgte 414 kvinder og så en nedsat risiko for æggestokkræft på 30% hos kvinder, der drak to eller flere kopper sort te om dagen (Baker, J.A. m.fl. 2007). Også i Sverige har man forsket i sammenhængen mellem indtagelse af te og æggestokkræft. Her undersøgte man 61.000 kvinder og så en nedsat risiko for æggestokkræft på 46% hos kvinder, der drak to eller flere kopper te om dagen sammenlignet med kvinder, der sjældent eller aldrig drak te. Det svenske studie viser også, at hver ekstra kop te udover de to kopper nedsatte risikoen for æggestokkræft med yderligere 18%, hvilket kan tyde på, at den nedsatte risiko for æggestokkræft ifm. indtagelse af te er dosisafhængig (Larsson, S.C. 2005).

 

En anden meta-analyse fra Kina fra 2012 viser, at der er 21% nedsat risiko for at udvikle brystkræft blandt kvindelige tedrikkere. Analysen undersøgte 39 studier med fokus på alkoholindtag, teindtag og fysisk aktivitet med i alt 13.204 testpersoner med brystkræft og 87.248 raske testpersoner. 16 ud af de 39 studier var udelukkende fokuseret på teindtag og havde yderligere en testgruppe på i alt 28.737 tedrikkere og en kontrolgruppe bestående personer, som ikke drak te på i alt 60.936. Undersøgelserne viste, at tedrikkerne havde 21% nedsat risiko for brystkræft sammenlignet med personerne, der ikke drak te. Denne nedsatte risiko kan højest sandsynligt forbindes til de antioxidanter, der findes i te og som muligvis har en antitumor-effekt (Y. Gao m.fl. 2012).

 

Om sort te og urtete
De stærkeste beviser for en kræftforebyggende effekt af te kommer fra dyreforsøg. Chung m.fl. (1998) viste, at sort te i store mængder reducerer forekomsten af tumorer i lunger og lever hos rotter. Samme undersøgelse viste, at koffein ligeledes reducerede forekomsten af tumorer. Muligvis er der tale om et positivt samspil mellem koffein og flavonoider (Lu m.fl. 1997). Dyreforsøg har vist, at almindelig, sort, koffeinholdig te er mere effektivt til at hæmme væksten af tumorer end koffeinfri urtete (Lou m.fl. 1999). Det skyldes formentlig, at urtete ikke stammer fra teplanten Camellia sinensis.

 

Urtete er lavet af en blanding af forskellige blade, blomster, rødder og krydderier. Der er publiceret en lang række andre forsøg, der samstemmende viser, at sort te hæmmer væksten af tumorer hos dyr, der udsættes for kræftfremkaldende påvirkninger (Rice-Evans 2000). Hovedparten af disse forsøg har brugt mus og hudkræft som forsøgsmodel, og resultaterne er meget positive, men det er usikkert, hvorvidt de har relevans for mennesker (Katiyar & Mukhtar 1997).

 

Er du lærer?

Terådet tilbyder et spændende tværfagligt undervisningsforløb om te. Materialet er udviklet til elever i 7.-9.klasse, og inddrager elementer fra geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne vil i materialet stifte bekendtskab med bl.a. teens historie, handel og råvarer, dyrkning og høst samt forbrug og tekultur.